Sandra Błesznowska

Pedagog specjalny, Terapeuta pedagogiczny, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Oligofrenopedagog, Surdopedagog, Nauczyciel wspomagający, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Jestem dyplomowanym pedagogiem, ukończyłam jednolite studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Jestem także oligofrenopedagogiem oraz surdopedagogiem. Te trudno brzmiące określenia oznaczają, że mam uprawnienia zawodowe pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz zajmuje się diagnozowaniem, terapią i wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej, również współpracując z nauczycielami i rodziną Pacjenta.

Ukończyłam studia podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej, podczas których zdobyłam specjalistyczną wiedzę do prowadzenia zajęć oraz diagnozy z dziedziny Integracji Sensorycznej. Dodatkowo szkoliłam się w zakresie terapii pedagogicznej, radzenie sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo, pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu (także zespołem Aspergera).

Na co dzień wspieram swoich podopiecznych podczas prowadzenia Terapii Pedagogicznej, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), Treningu Koncentracji, Terapii ręki.

W Klinice Psychoterapii i Rozwoju In My Mind. prowadzę zajęcia dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu, ale również z trudnościami w nauce. Mam kwalifikacje zawodowe, w przede wszystkim duże doświadczenie w prowadzeniu treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży w formie grupowej lub indywidualnej. Jako pedagog specjalny w swojej pracy wykorzystuję metody z różnych podejść i narzędzia terapeutyczne w zależności od potrzeb dziecka. Ważnym elementem jest dla mnie zwracanie uwagi na najmniejsze sukcesy w czasie zajęć. Staram się kierować uwagę rodziców i dzieci na proces, w którym dziecko osiąga postępy na indywidualnej ścieżce rozwoju, w swoim tempie wzrastania. Podczas zajęć staram się wykorzystać metody aktywizujące oraz skierowane na zainteresowania swoich podopiecznych, aby w pełni wykorzystać ich potencjał. We współpracy terapeuta-rodzic-dziecko ważne jest, abyśmy wyznaczyli wspólne cele, które chcemy osiągnąć, aby polepszyć funkcjonowanie dziecka w sferach takich jak: edukacyjna, emocjonalna i społeczna.

Z dziećmi oraz młodzieżą ćwiczę m.in:
•pracę nad rozumieniem, rozpoznawaniem, nazywaniem emocji,
•rozpoczynaniem dialogu,
•zwiększeniem samodzielności,
•poznawaniem i utrwalaniem zachowań akceptowanych społecznie,
•rozwijaniem umiejętności poznawczych,
•usprawnieniem motoryki małej i dużej.

Osobiście wierzę, że nie ma dzieci niegrzecznych. Każdy posiada swoje indywidualne możliwości i zdolności, które należy odkryć. Podczas zajęć staram się stworzyć atmosferę skierowaną na poczucie bezpieczeństwa dziecka. W takiej przestrzeni niestandardowe rozwiązania i kreatywne sposoby radzenia sobie z trudnościami przynoszą najlepsze rezultaty.

Ćwiczenia bardzo często są prowadzone przeze mnie w formie zabawy (gry planszowe, zabawy tematyczne, aktywności plastyczne, wykorzystujące ruch, opierające się na współpracy). Takie propozycje mobilizują do aktywnego uczestnictwa w procesie zmiany zachowania.
Ważnym elementem terapii jest dla mnie także współpraca z rodzicami/opiekunami i praca z dzieckiem poza gabinetem terapeutycznym. Po zajęciach rodzice otrzymują tworzony indywidualnie dla dziecka, szczegółowy plan terapeutyczny oraz wskazówki do pracy w domu.

Umów się na konsultację